Mapy, przewodniki turystyczne, atlasy, ebooki.

Księgarnia internetowa

Twój koszyk:
0,00
Sprawdź koszyk
Home › Regulamin

Regulamin

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy e-ksiegarnia.biz prowadzi firma Net-Lan usługi internetowe Przemysław Lange z siedzibą w Zieleniewie przy ul. Malinowej 56/12, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Wójta Gminy Kołobrzeg pod numerem 3609. NIP 674-102-85-84, REGON 320103933.
 2. Domniemywa się, że składający zamówienie („Kupujący”) zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego e-ksiegarnia.biz
 4. Do korzystania z usług Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem niezbędnym dla wyświetlania stron www.
 5. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie, zwaną dalej Kupującym jest konsument (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu jest Przemysław Lange, zwany dalej także Sprzedawcą.
 6. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep na stronie www.e-ksiegarnia.biz w chwili składania zamówienia.
 7. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT, chyba że oferta stanowi inaczej. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 8. W przypadku sprzedaży produktów, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.

§ 2
Składanie zamówień

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepowych i przesłanie go do e-ksiegarnia.biz.
 3. Kupujący jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".
 4. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma e-mail na adres, który został przez niego podany, w celu potwierdzane zamówienia. Jeżeli e-mail nie dotarł do Kupującego po złożeniu zamówienia - zamawiający proszony jest sprawdzenie swojej skrzynki mailowej "spam" lub kontakt z obsługą Sklepu.
 5. Net-lan w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadnionych wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.
 6. Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane.
 7. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego Sklep będzie wysyłał powiadomienia na adres mailowy Kupującego o zmianie statusu zamówienia. Aktualny status realizacji zamówienia zarejestrowany Kupujący może sprawdzić także po zalogowaniu się do sekcji “Moje konto”.
 8. Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności: przelewem na konto bankowe Sklepu lub przelewem za pośrednictwem serwisu www.platnosci.pl
 9. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko przelewem na konto Sklepu.

§ 3
Realizacja zamówień

 1. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy składaniu zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych. Sklep zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, czy ww. dane są prawdziwe.
 2. W przypadku gdy zajdzie podejrzenie błędnego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub gdy zamówienie budzi inne, uzasadnione zastrzeżenia obsługa Sklepu dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia zamówienia.
 3. Sklep realizuje wysyłkę zamówionych towarów za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
 4. W przypadku przedpłaty sklep dołoży wszelkich starań, aby zakupione pliki zostały wysłane w możliwie jak najkrótszym terminie.
 5. Wraz z towarem Kupujący otrzymuje dowód zakupu - fakturę VAT.
 6. Koszty przesyłki są darmowe (poczta elektroniczna).

§ 4
Reklamacje

 1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru. W przypadku nabycia towaru w postaci pliku elektronicznego reklamacje nie są uwzględniane. W momencie zakupu takiego towaru sklep natychmiast udostępnia link w celu jego pobrania
 2. Reklamacja może być złożona e-mailem na adres: biuro@e-ksiegarnia.biz, telefonicznie pod numerem: 696 734 803 w godz. od 10:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku.

§ 5
Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyn pod warunkiem, że towar nie jest plikiem elektronicznym, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, licząc od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  6. dostarczania prasy,
  7. usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych hazardowych
 3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez konsumenta zobowiązany jest on na własny koszt do zwrotu otrzymanego towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 5. Pieniądze zostaną zwrócone przez Sprzedawcę na konto bankowe, przekazem pocztowym w zależności od woli wyrażonej przez Kupującego.
 6. W przypadku pozostałych Kupujących, nieposiadających statusu konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 6
Rejestracja i ochrona danych osobowych

 1. Kupujący wypełniając formularz rejestracyjny lub formularz zamówienia w Sklepie dobrowolnie oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Kupujący wypełniając formularz rejestracyjny lub formularz zamówienia wyraża zgodę na umieszczenie podanych danych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji i obsługi zamówień przez Sklep, który jest jednocześnie administratorem danych, oraz w celach marketingowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu internetowego nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
 4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sklep zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Kupujący, który nabył jakiekolwiek produkty (w tym audiobooki, kursy na CD/DVD i ebooki) w sklepie internetowym e-ksiegarnia.biz może użytkować je zgodnie z przeznaczeniem na użytek własny, przy czym niedozwolone jest powielanie produktu, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu (np. poprzez zmianę formatu pliku lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń), bez względu na cel i formę tych działań, o ile co innego nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej z net-lan.
 2. Nabywca zobowiązany jest dbać o to, aby nieupoważnione osoby nie miały dostępu do zakupionego produktu w ten sposób, aby mogły korzystać z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, firma net-lan może kierować roszczenia z tego tytułu względem Nabywcy produktu.
 3. Wszelkie produkty dostępne w sklepie internetowym e-ksiegarnia.biz - odpłatnie lub nieodpłatnie - podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 31 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 5. Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym konsumentem jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. W sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwość sądu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw.
 7. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości Sklep prosi o kontakt pod numerem tel. 696 734 803, e-mail: biuro@e-ksiegarnia.biz.
 8. Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.e-ksiegarnia.biz i obowiązuje od dnia 23.07.2013 r.